خان سنگین - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

خان سنگین

  1. خانی که بیش از سه مهره بر روی آن قرار گرفته باشد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه