انحراف استاندارد مشترک - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

انحراف استاندارد مشترک

  1. انحراف استاندارد تفاوت بین دو توزیع: JSD = sqrt(SD1SD1 + SD2SD2).. معیاری برای اینکه نتیجه چقدر از نظر آماری معنادار است.

زبان‌ها
ثبت ترجمه