توزیع - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

توزیع

  1. تخمینی از ارزش خالص یک موقعیت که از طریق شبیه سازی کامپیوتری به دست می آید. یک توزیع شامل آزمایش‌های متعددی است که از نتایج بدست آمده میانگین‌ گرفته می‌شود.

    همچنین مشاهده کنید:

زبان‌ها
ثبت ترجمه