توزیع بدون مکعب - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

توزیع بدون مکعب

  1. توزیعی که بدون استفاده از مکعب دوبرابری انجام شود. هر آزمایش تا انتهای بازی انجام می‌گیرد و بسته به اینکه بازی به یک بازی تک،مارس و یا سیاه مارس ختم شده باشد، امتیاز مثبت یا منفی ۱، ۲ یا ۳ امتیاز به دست می‌آید. از آنجایی که عرضه‌های بدون مکعب شامل تصمیمات مکعب نمی‌شوند، یک بازی را به‌طور کامل شبیه‌سازی نمی‌کنند اما عرضه‌های بدون مکعب دارای واریانس کمتر و خطای ساختاری کمتری نسبت به توزیع با مکعب هستند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه