بازی با مکعب - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بازی با مکعب

  1. واکنش برای پیشنهاد یک داو، و همچنین واکنش برای پذیرفتن یا رد کردن پیشنهاد داو حریف.

  2. هنر یا مهارت اتخاذ تصمیم‌گیری‌های مکعب.

    مقایسه کنید:

زبان‌ها
ثبت ترجمه