خطای ساختاری - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

خطای ساختاری

  1. انحراف در توزیع به دلیل خطاهایی در بازی با مهره یا [بازی با مکعب] (#cube_play) اتفاق می‌افتد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه