آزمایش - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

آزمایش

  1. انجام بازی در یک موقعیت مشخص تا به پایان آن (یا تا نقطه برش). یک توزیع شامل آزمایش‌های متعددی است که نتایج آن‌ها میانگین گرفته می‌شود و بدین صورت تخمینی از ارزش خالص موقعیت به دست آید.

زبان‌ها
ثبت ترجمه