توزیع بریده شده - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

توزیع بریده شده

  1. توزیعی که بازی در آن تا پایان انجام نشود و در عوض میانگین آن موقعیت از تعداد معینی (چشم‌انداز لایه‌ها) و تخمین‌هایی از ارزش خالص آنها محاسبه می‌شود. توزیع بریده‌شده خطای ساختاری بیشتری از یک توزیع کامل دارد، اما سریع‌تر است زیرا که هر آزمایش کوتاه‌تر انجام می‌شود و توزیع بریده شده واریانس کمتری دارد، بنابراین آزمایش‌های کمتری مورد نیاز است تا مقدار همگرایی محاسبه شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه