چشم‌انداز - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

چشم‌انداز

  1. تعداد لایه‌های بازی‌شده در هر آزمایش در یک توزیع بریده شده. توزیعی که پس از ۱۰ لایه بریده شده باشد، چشم‌اندازی ۱۰-لا دارد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه