مقدار همگرایی (در توزیع) - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

مقدار همگرایی (در توزیع)

  1. مقداری که در یک توزیع بدست می‌آید و این با انجام آزمایش‌های بیشتر و بیشتر دقیق‌تر خواهد بود.اگر بتوانید یک توزیع را به تعداد بی نهایت بار تکرار کنید نتیجه‌ی بهتری را بدست خواهید آورد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه