خطای تصادفی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

خطای تصادفی

  1. تغییر در نتیجه توزیع به دلیل خوش‌شانسی. زمانی رخ می‌دهد که پرتاب تاس برای یک طرف بطور کلی با خوش‌شانسی بیشتری از پرتاب‌های تاس طرف مقابل باشد. با افزایش تعداد آزمایش‌ها، خطای تصادفی در توزیع کاهش می‌یابد.

    مقایسه کنید:

زبان‌ها
ثبت ترجمه