نوجوان - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

نوجوان

  1. نام محبت آمیز برای دورترین مهره‌ی بازیکن.

زبان‌ها
ثبت ترجمه