بلند کردن - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بلند کردن

  1. به حرکت دادن مهره‌ای که روی خانی به تنهایی قرار گرفته است به محلی امن نظیر یک خان ساخته شده گفته می‌شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه