بازی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بازی

  1. مجموعه‌ای از حرکت‌ها که بازیکن که مطابق با پرتاب تاس انجام می‌دهد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه