خان-ربع - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

خان-ربع

  1. نام قدیمی خان-چهار.

زبان‌ها
ثبت ترجمه