خان-چهارم - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

خان-چهارم

  1. چهارمین خان که در خانه بازیکن قرار دارد. از گوشه‌ی صفحه‌ی تخته نرد به سمت پیشخوان شمارش کنید.

زبان‌ها
ثبت ترجمه