عامل آزمون - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

عامل آزمون

  1. ویژگی‌ای که یک مسئله را به اندازه‌ای جالب می کند تا در آزمون آورده شود. ظاهر صرف در یک آزمون نشان می‌دهد که بازی "بدیهی" ممکن است انتخاب درستی نباشد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه