امن - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

امن

  1. نبودن امکان زدن هیچ یک از مهره‌ها.

زبان‌ها
ثبت ترجمه