کیسه‌ی شن - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

کیسه‌ی شن

  1. اشاره به شرایطی که شما مهارت واقعی خود را پنهان می‌کنید یا اطلاعات نادرستی ارائه می‌دهید.

  2. وارد شدن به بخشی از تورنمنت که برای افرادی با سطح مهارتی پایین‌تر از مهارت واقعی شما برگزار می‌شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه