افشا - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

افشا

  1. یک سرنخ سهوی مبنی بر اینکه در صورت پیشنهاد شدن داو شما آن را می‌گیرید و یا اینکه آن را رها خواهید کرد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه