نقشه‌ی دما - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

نقشه‌ی دما

  1. نموداری که نشان می‌دهد [ارزش خالص](# equity) یک موقعیت چگونه بین هر یک از ۳۶ پرتاب تاس احتمالی، توزیع می‌شود. این روشی را برای تجسم جنبه‌های یک موقعیت مانند بی‌ثباتی و [همانند سازی] (#duplication) ارائه می‌کند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه