قانون دست به مهره حرکته - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

قانون دست به مهره حرکته

  1. قاعده ای که امروزه به ندرت در تخته نرد غربی استفاده می شود، اگرچه در خاورمیانه و به ویژه در ایران رایج است. این قانون اینگونه است که اگر بازیکنی یک مهره را لمس کند، باید همان مهره را حرکت دهد و همچنین پس از انجام یک حرکت صحیح اگر دست خود را از روی مهره بردارد دیگر امکان تغییر حرکتی که برای آن مهره استفاده شده قابل قبول نیست.

زبان‌ها
ثبت ترجمه