مدیر تورنمنت - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

مدیر تورنمنت

  1. کسی که یک تورنمنت را سازماندهی و نظارت می کند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه