خان-تری - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

خان-تری

  1. نام قدیمی برای خان-سه.

زبان‌ها
ثبت ترجمه