خان-سه - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

خان-سه

  1. سومین خان در [تختِ خانه](#home board) بازیکن، با شمارش از گوشه‌ی صفحه به سمت پیشخوان.

زبان‌ها
ثبت ترجمه