تعویض منطقه - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تعویض منطقه

  1. به حرکت دادن مهره از تختِ بیرونی حریف به سمت تخته بیرونی خود گفته می‌شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه