قانون وولزی برای داو - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

قانون وولزی برای داو

  1. یک قانون سرانگشتی که توسط متخصص تخته نرد «کیت وولزی» مطرح شده است: «اگر در موقعیتی بطور کامل مطمئن نیستید که باید پیشنهاد داو پذیرفته یا یک رد شود، پیشنهاد دادن داو همیشه صحیح است .

زبان‌ها
ثبت ترجمه