بازی خان خال - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بازی خان خال

  1. موقعیتی در مراحل پایانی بازی که حریف سعی دارد مهره‌ها را به خانه آورده و آنها را از بازی خارج کند، بازیکن بر روی خان شماره‌ی ۱ لنگر می‌گیرد و تلاش می‌کند تا در صورت تک دادن حریف، از او کشته بگیرد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه