سازنده‌ی فعال - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

سازنده‌ی فعال

  1. یک مهره که برای ساختن خان یا گرفتن لنگر آزاد باشد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه