دور و بر - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

دور و بر

  1. یک حرکت از بیرون خانه حریف به سمت بیرون خانه خود انجام شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه