مهره‌ی پشتی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

مهره‌ی پشتی

  1. دونده; عقب ترین مهره‌ی بازیکن.

زبان‌ها
ثبت ترجمه