دونده - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

دونده

  1. به مهره‌هایی که بازی را روی خان یک حریف در زمان شروع بازی دارد گفته می‌شود.

  2. هر مهره‌ای در بر روی پیشخوان یا در تختِ خانه‌ی حریف قرار گرفته باشد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه