عقب بودن در شمارش - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

عقب بودن در شمارش

  1. داشتن خال‌شمار بالاتر از حریف. شمارش را مشاهده کنید.

زبان‌ها
ثبت ترجمه