بازی جسورانه - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بازی جسورانه

  1. یک بازی بی‌احتیاط یا تهاجمی در حالیکه امکان انجام بازی ایمن ممکن باشد، البته در وضعیتی که سازندگی بازی ایمن چندان رضایت بخش نباشد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه