بازی ایمن - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بازی ایمن

  1. حرکتی که موجب ایجاد مهره‌ی تک نشود، و یا مهره‌ی تک در شرایطی ایجاد شود که احتمال کشته شدن آن بسیار ضعیف باشد.

    مرتبط:

زبان‌ها
ثبت ترجمه