راه بندان - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

راه بندان

  1. چندین سد به نحوی قرار گرفته باشند که مانع فرار دونده‌های حریف شود. ایده‌آل ترین راه بندان یک پریم است.

زبان‌ها
ثبت ترجمه