شکست - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

شکست

  1. از هم جدا کردن، مانند شکستن یک خان، شکستن یک پریم و یا شکستن تختِ خانه.

زبان‌ها
ثبت ترجمه