شکستن تختِ خانه - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

شکستن تختِ خانه

  1. به باز کردن یک یا چند خان در تختِ خانه زمانی که ساختن تختِ خانه انجام گرفته باشد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه