تختِت رو بساز - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تختِت رو بساز

  1. به معنای بستن تمامی خان‌های تختِ خانه می‌باشد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه