شکستن یک پریم - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

شکستن یک پریم

  1. به باز کردن یک یا چند خان از پریم گفته می‌شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه