ساختن تختِ خانه - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

ساختن تختِ خانه

  1. ساختن خان‌های که در تختِ خانه قرار گرفته‌اند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه