بستن دکمه - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بستن دکمه

  1. قرار دادن مهره‌ای برای روی مهره‌ی تک تا ایمن شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه