کاپیتان - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

کاپیتان

  1. در شوئت، به رهبر گروه گفته می‌شود که در مصاف با سلولی بازی می‌کند. او کسی است که تاس می‌ریزد و تصمیم نهایی گروه را اتخاذ می‌کند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه