موقعیت سو گرفته - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

موقعیت سو گرفته

  1. موقعیتی که در آن فقط یک نقشه‌ی معقول برای برنده شدن وجود دارد، در تضاد با موقعیت سو نگرفته.

زبان‌ها
ثبت ترجمه