موقعیت سو نگرفته - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

موقعیت سو نگرفته

  1. موقعیتی با امکان راهبرد نقشه‌‌های انعطاف پذیر و مختلف را داشته باشد، بازی‌ای که در آن بیش از یک استراتژی معقول برای برنده شدن وجود دارد، مانند فرار، پریم‌سازی و یا حمله‌ی رعدآسا.

زبان‌ها
ثبت ترجمه