فاصله اطمینان - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

فاصله اطمینان

  1. محدوده‌ای از مقادیر که با احتمال معینی حاوی مقدار همگرایی توزیع هستند. به عنوان مثال، با فاصله اطمینان ۹۵٪، فقط 5٪ احتمال دارد که اجرای همان توزیع به تعداد بی نهایت بار نتیجه‌ای خارج از فاصله زمانی داشته باشد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه