تحکیم - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تحکیم

  1. برای کاهش تعداد مهره‌های تک یک بازیکن که اغلب در رقابت پیش افتاده است یک داو پیشنهاد می‌دهد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه