مشاوره - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

مشاوره

  1. نظر پیشنهادی خدمه به کاپیتان در بازی شوئت.

زبان‌ها
ثبت ترجمه