خدمه - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

خدمه

  1. در شوئت به اعضای گروه گفته می‌شود که به رهبری کاپیتان در مقابل سلولی بازی می‌کنند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه