موقعیت بحرانی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

موقعیت بحرانی

  1. موقعیتی که خراب شده، در حالی که بازیکن از سر اجبار چندین مهره را در خان‌های پایین خانه برده باشد و همچنان تعدادی از مهره‌ها در خانه‌ی حریف به دام افتاده باشند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه